Statut

in O nas
15. 04. 23
posted by: Administrator
Odsłony: 603

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Studenckie Koło Naukowe Hydrogeologów „AQUA” zwane dalej „Kołem” jest zrzeszeniem
dobrowolnym i samorządowym.

 

§2

Terenem działania Koła jest przede wszystkim Uniwersytet Śląski w Katowicach,
a siedzibą jego władz – Wydział Nauk o Ziemi.

 

§3

Koło może być członkiem krajowych i mędzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania

 

§4

Koło opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków

 

§5

1. Koło używa pieczęci i oznak zgodnie z przepisami prawa.

2. Koło jest zarejestrowane przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w rejestrze organizacji studenckich

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§6

1. Celem Koła jest rozwijanie i upowszechnianie nauk hydrogeologicznych oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska wodnego.

2. Koło czynnie uczestniczy w życiu Uniwersytetu Śląskiego oraz organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania uczelni.

 

§7

Koło realizuje swój cel poprzez:

1. Szkolenie i doskonalenie swoich członków i sympatyków.

2. Prowadzenie prac naukowo-badawczych na zlecenie lub z własnej inicjatywy.

3. Inspirowanie i organizowanie konferencji, narad, sympozjów i seminariów naukowych.

4. Organizowanie zbiorowej i indywidualnej wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi grupami studenckimi, stażów naukowych oraz innych form i metod działania przyczyniających się do popularyzacji nauk geologicznych i hydrogeologicznych

5. Ogłaszania konkursów na prace z dziedziny hydrogeologii oraz przyznawanie nagród i wyróżnień.

6. Wydawanie czasopism, ulotek propagandowych i innych materiałów z zakresu działalności statutowej Koła.

7. Prowadzenie biblioteczki oraz gromadzenie osobom zainteresowanym publikacji i literatury z zakresu geologii i hydrogeologii.

8. Współpracę z instytucjami, jednostkami gospodarczymi, szkołami, jednostkami badawczo-naukowymi, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, działającymi w sferze wchodzącej w zakres nauk geologicznych i hydrogeologicznych.

9. Upowszechnianie opieki studenckiej.

 

 

Rozdział III

Członkowie, Ich prawa i obowiązki

 

§8

1. Członkiem Koła może być student Uniwersytetu Śląskiego bez względu na formę i kierunek studiów.

2. Sympatykiem Koła może być każdy.

 

§9

Członek ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Koła.

2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Koła.

3. Korzystać z pomocy i urządzeń Koła.

4. Uczestniczyć w sympozjach, seminariach, obozach naukowych itp. organizowanych przez Koło – wg ustalonych każdorazowo przez Zarząd Koła zasad.

 

§10

Do obowiązków członka należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Zarządu Koła.

2. Aktywne uczestniczenie w działalności Koła

 

§11

Utrata członkostwo następuje w razie:

1. Dobrowolnego wystąpienia.

2. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

3. Skreślenia z listy studentów Uniwersytetu Śląskiego.

4. Śmierci członka

 

Rozdział IV

Władze Koła

 

§12

Władzami Koła są:

1. Ogólne zebranie członków.

2. Zarząd Koła.

3. Sąd Koleżeński.

4. Komisja rewizyjna.

 

Ogólne zebranie członków

 

§13

 

1. Ogólne zebranie członków Koła jest najwyższą władzą Koła.

2. Ogólne zebranie członków Koła zwoływane jest przez Zarząd Koła.

3. Ogólne zebranie członków Koła może być również zwoływane na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków Koła.

 

Do ogólnego zebrania członków Koła należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła.

2. Wybór Zarządu Koła.

3. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady ogólnego zebrania Koła.

4. Ustalenie kierunków działania Koła.

5. Uchwalenie statutu Koła i jego zmian.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania koła i przeznaczenia jego majątku.

 

§15

W ogólnym zebraniu członków Koła biorą udział wszyscy jeg członkowie

 

Zarząd Koła

 

§16

Zarząd Koła kieruje całokształtem Koła i odpowiada za swoją pracę przed ogólnym zebraniem członków.

 

§17

Zarząd składa się z trzech członków wybranych przez ogólne zebranie członków w zebraniu tajnym.

 

§18

Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego

 

§19

Kadencja zarządu trwa dwa lata.

 

§20

Do zadań Zarządu należy:

1. Wykonywanie uchwał ogólnego zebrania członków Koła.

2. Uchwalanie planów pracy, określenia potrzeb finansowych Koła i rozpatrywanie rocznego sprawozdania finansowego.

3. Gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi Koła.

4. Bieżące kierowanie i organizowanie działalności Koła.

 

Sąd Koleżeński

 

§21

Sąd Koleżeński skłąda się z trzech członków wybieranych na okres kadencji Zarządu przez ogólne zebranie członków Koła.

 

§22

Do Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw dotyczących naruszenia przez członków Koła postanowień Statutu, programu Koła, popełnianie czynów nieetycznych oraz zatargów powstałych między członkami Koła w sprawach statutowej działalności Koła.

 

§23

Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:

1. Upomnienia

2. Nagany

3. Wykluczenie

 

§24

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w Kole

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§25

Komisja Rewizyjna skłąda się z trzech członków wybieranych przez ogólne zebranie członków na okres kadencji Zarządu.

 

§26

Do Komisji Rewizyjnej Koła należy:

1. Kontrolowanie wykonywania uchwał ogólnego zebrania członków oraz rozpatrywanie wniesionych skarg i wniosków.

2. Przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności Koła ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej przez Zarząd gospodarki finansowej.

3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności ogólnemu zebraniu Koła.

4. Udzielanie absolutorium Zarządowi Koła.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Koła

 

§27

1. Majątek Koła stanowią ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Koła składają się:

-darowizny

-subwencje i dotacje Uniwersytetu Śląskiego

 

§28

Majątkiem Koła gospodaruje Zarząd zgodnie z przyjętymi przez ogólne zgromadzenie członków planem działalności Koła.

 

Rozdział V

Zmiany statutu i rozwiązania Koła

 

§29

Zmiany statutu uchwala ogólne zebranie członków Koła większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania.

 

§30

Uchwałą w sprawie rozwiązania Koła i przeznaczenia jego majątku podejmuje ogólne zebranie członków Koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członkóœ uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§31

W pracach Koła mają prawo brać czynny udział nauczyciele akademiccy wspierający jego prace w zakresie merytorycznym i pełniąc jednocześnie funkcję opiekunów naukowych.

 

§32

Postanowienia niniejszego statutu uchwalono na ogólnym zebraniu członków Koła w dniu 26.10.2004 roku.

Do góry